Teenused
Osutame oma klientidele eeskätt alljärgnevaid teenuseid:
  • geodeetilised tööd: ehitusgeodeetiline uurimistöö, hoonete/rajatiste/trasside mahamärkimine,  teostusmõõdistused ja - joonised, mahtude määramised
  • maakorraldustööd (katastritööd)
  • vee- ja kanalisatsioonitrasside projek-teerimine, projektide nõustamine ja koostamine
  • projektijuhtimine (eeskätt veemajandus)
  • hoonete ja rajatiste inventariseerimine